Biuletyn

BIULETYN

 

BIULETYN FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

ISSN 1732-1913, ISSN 2081-2751

 

pobierz bezpłatnie/download free

Biuletyn R. XXV: 2015 (65)

Biuletyn R. XXVI: 2014 (64). 70. rocznica Powstania Warszawskiego

Biuletyn R. XXV: 2013 (63). Generał Władysław Sikorski

Biuletyn R. XXIV: 2012 (62). Pomorzanie w Wehrmachcie

 

Biuletyn 1-2/60-61/2011
Biuletyn 1/58/2010. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej
Biuletyn 2/59/2010. Wydanie Jubileuszowe 

 

Czasopismo, którego pierwszy numer ukazał się z inicjatywy Elzbiety Zawackiej w 1988 r. w Toruniu, pierwotnie jako wewnętrzna gazetka Klubu Historycznego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Oddział w Toruniu (który dał początek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - wydawcy czasopisma). Najpierw Biuletyn ukazywał się jako kilkustronicowy kwartalnik, następnie jako 20-30 stronicowy półrocznik popularnonaukowy, a od 2003 r. wydawany jest w formie około stustronicowego czasopisma naukowego. Na jego zawartość składają się artykuły naukowe, edycje zródeł, omówienia wydawnicze i sylwetki osób zaangażowanych w działalnośc niepodlegółościową lat 1939-1945. Stałą częścią jest też kronika uroczystości patriotycznych, w których zaangażowana jest Fudnacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz część sprawozdawcza, dotyczącą jej działalności.

 

W ciągu swojej blisko 30-letniej historii "Biuletyn" pięciokrotnie zmieniał swoją nazwę, co związane było ze statusem prawnym wydawcy oraz jego rozwojem. Kolejne tytuły "Biuletynu" to: "Biuletyn Klubu Historycznego przy ZK-P Oddział w Toruniu", "Biuletyn Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka przy ZK-P Oddz. w Toruniu", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" (od 2009 r.). Jednocześnie ze zmianą nazwy poszerzał się też zakres merytoryczny czasopisma, od broszury organizacyjnej do czasopisma naukowego, podlegającego ocenie MNiSW (ocena za rok 2015: 3 pkt).

 

Obecnie teksty publikowane na łamach "Biuletynu", dotyczą działalności niepodległościowej Polaków lat 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji na Pomorzu oraz wojennej służby Polek.

 

Wszystkie teksty złożone do redakcji podlegają ocenie Komitetu Redakcyjnego Fundacji (prof. dr hab. Andrzej Tomczak - przewdoniczący, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dr hab. Sylwia Grochowina, dr Katarzyna Minczykowska, prof. dr hab. Jan Sziling), zaś teksty zakwalifikowane do działów naukowych ("Przyczynki Historyczne", "Zródła", "Projekty badawcze", "Edukacja Historyczna", "Sylwetki") podlegają także procedurze recenzowania zewnętrznego. Teksty, które nie zostały przyjęte do druku nie podlegają zwrotowi.

 

* * *

RADA REDAKCYJNA: vacat - przewodniczący, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk), dr hab. Agnieszka Cieślikowa (Kraków-Warszawa), Eugenia Maresch (Londyn), prof. Jan Sziling (Toruń)

 

KOMITET REDAKCYJNY: dr Katarzyna Minczykowska (redaktor naczelna, kmt[at]zawacka.pl), Dorota Kromp (sekretarz, dk[at]zawacka.pl), dr hab. Sylwia Grochowina (sylgro[at]umk.pl), Dorota Zawacka-Wakarecy (dzw[at]zawacka.pl)

 

ADRES REDAKCJI: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel.: 56 65 22 186, mail:kmt[at]zawacka.pl, dk[at]zawacka.pl

 

ADIUSTACJE I KOREKTY: Aneta Dąbrowska-Korzus; TŁUMACZENIA: Agnieszka Chabros; GRAFIKA: Zuzanna Filarska; SKŁAD: Włodzimierz Dąbrowski

 

RECENZENCI ZEWNĘTRZNI: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski),  prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) i prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN).

 

* * *

PROCEDURY RECENZOWANIA: po wpłynięciu do redakcji artykułu, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny następnie kierowany do recenzji. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.  W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, ci też nie posiadają wiedzy o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają tożsamości autora recenzowanej pracy. Auror/rzy i recenzenci nie są związani relacjami osobistymi (np.: pokrewieństwo, związki prawne); nie występuje też między recenzentami a autorem/ami podległość zawodowa ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

 

DOBRE PRAKTYKI: autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek wykazania własnego wkładu w powstanie tekstu oraz wkładu ewentualnych współautorów z określeniem danych personalnych wszystkich autorów tekstu, wkładu każdego z autorów w powstanie tekstu (z zaznaczeniem autorów koncepcji i metod) oraz afiliacji autorów oraz ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst. Nieujawnienie danych, o których wyżej (tzw. ghostwirting) lub podpisywanie się autorów pod nie swoimi tekstami (tzw. guest authorship) będzie przez redakcję dokumentowane, a informacje na temat będą przekazywane instytucjom, z którymi związany jest autor/autorzy.

*  *  *