TERENOWE STRUKTURY DELEGATURY RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA KRAJ 1939-1945
Grzegorz Górski (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ... ...................... ...................... ............. .... ............... ................................. 7 

ZAPROSZENIE ..................... ..... ................... ..... .. ...... ......... .... ......... ....... ........... 9 

FOTOGRAFIE ....... ............... ..... ............ .. ... ...................................................... 11 

WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW ........ .................. ........ 13 

Stanisław SalmonowiczO Delegaturze Rządu RP na Kraj Uwagi o sytuacji badawczej .................................................................. 15 

Adam Grzegorz Dąbrowski- Źródła do dziejów organizacji i działalności Armii Krajowej oraz Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie ...................... 23 

  • Marek Ney-Krwawicz-Kadry kierownicze PolskiegoPaństwa Podziemnego- 

- stan badań i postulaty badawcze. Wstępny rekonesans .................. ..... 41 

Grzegorz Górski- Podstawy funkcjonowania aparatu terenowego Delegatury 

Rządu RP na Kraj .... .. .... .... .................................................................... 53 

Andrzej Gąsiorowski- Okręgowa Delegatura Rządu RP na Pomorze w latach 

1940-1945. Źródła, stan badań i postulaty badawcze ........................ .. ... 67 

Bogdan Chrzanowski- Cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego 

na Pomorzu w łatach 1939-1945 ...................................................... .... 129 

Róża Bednarz- Walczący Śląsk. Armia Krajowa i Delegatura Rządu na Kraj .. .. 157 

Waldemar Brenda- Delegatura Rządu na Kraj na północnym Mazowszu .... 167 

Waldemar Grabowski- Okręgowa Delegatura Rządu na ziemiach południowo- 

-wschodnich II RP (krypt. "Lwy", "Orły", "Puchacze", "Wino") ........ 181

Grzegorz OstaszOkręgowa Delegatura Rządu RP na Wołyniu ............ .... ... 239 

Czesław Hołub - Okręgowa Delegatura Rządu RP na Polesiu w latach 

1939-1944 ............................................................................................. 259 

Piotr Niwiński- Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie .............................. .. 279 

Janusz Marszalec-Ochrona porządku publicznego przez agendy Delegatury 

Rządu RP na Kraj w okresie okupacji i powstania warszawskiego ...... 299 

Hanna MatuszewiczJanusz Łopuszański- Wanda Modlibawska 

(1909-200 l) ps. "Marta", "Maria", "Maria Szara", "Halszka" ............ 317 

SUMMARY ............ ............................... .. ........... .... ... .. ... ... .. ... .... .. .... ....... .. ..... 325 

ZUSAMMENF ASSUNG ............ ..... ...... ..... ... .... ............................................. 327 

INDEKS OSÓB ............................................. ..... ...... .... .... ... .. .... ..... .. ............ ... 329 

INDEKS GEOGRAFICZNY .............. ...... ..... .... ...... ... ................ ... .. ................ 359