Biuletyn

BIULETYN

 BIULETYN FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

                                                                    Biuletyn R. XXX:2018 (68)
                                                                     SPIS TREŚCI

 

Przyczynki historyczne 

Jan Wyrowiński, Przemówienie z pogrzebu Profesora Andrzeja Tomczaka

Wiesława Kwiatkowska, Wtorkowe spotkania (i nie tylko) z Profesorem Andrzejem Tomczakiem

Katarzyna Minczykowska-Targowska, Z księgi pamiątkowej Profesora Andrzeja Tomczaka

Andrzej Tomczak, Udział środowiska toruńskiego w powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Źródła 

Pierwszy numer „biuletynu”

Nowości wydawnicze

Sylwia Dullin, Toruńskie Nowe Miasto i jego mieszkańcy we wspomnieniach (XIX–XXI wiek) (Dorota Kromp)

Odeszli od nas

Alojzy Gładykowski (1927–2018) (Elżbieta Skerska)

Hanna Nowicka (1923–2018) (Elżbieta Skerska)

Barbara Otwinowska (1924–2018) (Anna Rojewska)

Czesław Włodarek (1920–2018) (Elżbieta Skerska)

Kronika

Uroczystość dnia kresowego Żołnierza AK w Międzyzdrojach (Anna Rojewska)

„Polskie zmagania o niepodległość w XX wieku”. XXXVIII konferencja naukowa fundacji (Anna Mikulska)

 ***

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67)

SPIS TREŚCI

 

Przyczynki historyczne

Waldemar Grabowski POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE STAN WIEDZY – KIERUNKI POTRZEBNYCH BADAŃ HISTORYCZNYCH

Andrej Amons (Kijów) POCHÓWKI KATYŃSKIE NA TERYTORIUM KIJOWSKIEGO REJONU SPECJALNEGO NKWD ZSRR W BYKOWNI

Wirginia Węglińska W SOLIDARNOŚCI I OPORZE DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNA POLEK W KL STUTTHOF

Źródła 

Elżbieta Skerska OPERACJA „NEON 4"

Sylwetki

Elżbieta Skerska EDWIN MIKOŁAJ SCHELLER-CZARNY „FORDON”– CICHOCIEMNY

Warte przeczytania

Sophie Hodorowicz Knab, Naznaczone literą „P”. Polki jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939–1945, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2018 

Nowości wydawnicze

z Biblioteki Fundacji 

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Odeszli od Nas 

Maria Dmochowska z d. Lipska, harcerka Szarych Szeregów, żołnierz AK, ps. Maja, dr nauk medycznych

por. Ewa Krasnowolska z d. Orlikowska ps. Ewa-Maria

Mieczysława Martynowska z d. Moder ps. Janka, PWK, AK okręg Łódź

Krescenty Sędzierski ps. Krzych

Kronika 

Cichociemni. Historie bohaterów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ.
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK W TORUNIU ZA ROK 2016

*  *  *

Biuletyn R. XXVIII: 2016 (66)

 

SPIS TREŚCI

 

PRZYCZYNKI HISTORYCZNE

Alicja Paczoska-Hauke, „Winowajczynie”. Sylwetki kobiet Pomorskiego Okręgu Zrzeszenia„Wolność i Niezawisłość.

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Warte przeczytania
Stutthof w kobiecych narracjach, pod red. Wirginii Węglińskiej, Marzeny Dworaki Anity Rzeszowskiej, przy współpr. Małgorzaty Daniluk (Dorota Kromp)

Z Biblioteki Fundacji (Dorota Kromp)

 

ODESZLI OD NAS

Mieczysław Biskupski (1923–2016),

Emilia Chrul (1923–2016),

Zuzanna Margiel (1915–2016),

Anna Elżbieta Szelewicz (1925–2016),

Maria Żurawska (1922–2016),

 

KRONIKA
97. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę (Anna Rojewska),

I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej (Elżbieta Skerska),

20 lat z Patronem – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu (Anna Rojewska),

IX Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Udział Polek w II wojnie światowej” (Anna Rojewska, Grzegorz Nadrowski),

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką w Sierpcu (Anna Rojewska),

Obchody Polskiego Państwa Podziemnego w Bydgoszczy (Elżbieta Skerska)

 

APELE I KOMUNIKATY

Aby nie zaginęła pamięć! (Anna Rojewska),

Memoriał Generał Marii Wittek zaprasza i dziękuje! (Anna Rojewska, Dorota ZawackaWakarecy)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2015 (Dorota Kromp, Katarzyna Minczykowska-Targowska, Dorota Zawacka-Wakarecy),

 

PODZIĘKOWANIA

NASI AUTORZY

OFERTA WYDAWNICZA

 

* * *

Biuletyn R. XXV: 2015 (65)

* * *

Biuletyn R. XXVI: 2014 (64). 70. rocznica Powstania Warszawskiego

* * *

Biuletyn R. XXV: 2013 (63). Generał Władysław Sikorski

* * *

Biuletyn R. XXIV: 2012 (62). Pomorzanie w Wehrmachcie

 * * *

Biuletyn 1-2/60-61/2011

* * *
Biuletyn 1/58/2010. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej

* * * 

Biuletyn 2/59/2010. Wydanie Jubileuszowe 

 

Czasopismo, którego pierwszy numer ukazał się z inicjatywy Elżbiety Zawackiej w 1988 r. w Toruniu, pierwotnie jako wewnętrzna gazetka Klubu Historycznego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Oddział w Toruniu (który dał początek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - wydawcy czasopisma). Najpierw Biuletyn ukazywał się jako kilkustronicowy kwartalnik, następnie jako 20-30 stronicowy półrocznik popularnonaukowy, a od 2003 r. wydawany jest w formie około stustronicowego czasopisma naukowego. Na jego zawartość składają się artykuły naukowe, edycje zródeł, omówienia wydawnicze i sylwetki osób zaangażowanych w działalnośc niepodlegółościową lat 1939-1945. Stałą częścią jest też kronika uroczystości patriotycznych, w których zaangażowana jest Fudnacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz część sprawozdawcza, dotyczącą jej działalności.

 

W ciągu swojej blisko 30-letniej historii "Biuletyn" pięciokrotnie zmieniał swoją nazwę, co związane było ze statusem prawnym wydawcy oraz jego rozwojem. Kolejne tytuły "Biuletynu" to: "Biuletyn Klubu Historycznego przy ZK-P Oddział w Toruniu", "Biuletyn Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka przy ZK-P Oddz. w Toruniu", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" (od 2009 r.). Jednocześnie ze zmianą nazwy poszerzał się też zakres merytoryczny czasopisma, od broszury organizacyjnej do czasopisma naukowego, podlegającego ocenie MNiSW (ocena za rok 2015: 3 pkt).

 

Obecnie teksty publikowane na łamach "Biuletynu", dotyczą działalności niepodległościowej Polaków lat 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji na Pomorzu oraz wojennej służby Polek.

 

Wszystkie teksty złożone do redakcji podlegają ocenie Komitetu Redakcyjnego Fundacji (prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski - przewdoniczący, prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. Sylwia Grochowina, dr Janusz Marszalec, dr Katarzyna Minczykowska), zaś teksty zakwalifikowane do działów naukowych ("Przyczynki Historyczne", "Zródła", "Projekty badawcze", "Edukacja Historyczna", "Sylwetki") podlegają także procedurze recenzowania zewnętrznego. Teksty, które nie zostały przyjęte do druku nie podlegają zwrotowi.

 

* * *

RADA REDAKCYJNA: vacat - przewodniczący, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk), dr hab. Agnieszka Cieślikowa (Kraków-Warszawa), Eugenia Maresch (Londyn), prof. Jan Sziling (Toruń)

 

KOMITET REDAKCYJNY: dr Janusz Marszalec (redaktor naczelny), dr Katarzyna Minczykowska, dr hab. Sylwia Grochowina, Dorota Kromp, Dorota Zawacka-Wakarecy, Agnieszka Łuczywek-Warszewska (sekretarz).

 

ADRES REDAKCJI: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel.: 56 65 22 186, mail: alw@zawacka.pl

 

ADIUSTACJE I KOREKTY: Mirosława Buczyńska; TŁUMACZENIA: Agnieszka Chabros (END), Edyta Falkowska (DE); GRAFIKA: Zuzanna Filarska; SKŁAD: Włodzimierz Dąbrowski

 

RECENZENCI ZEWNĘTRZNI: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski),  prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) i prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN).

 

* * *

PROCEDURY RECENZOWANIA: po wpłynięciu do redakcji artykułu, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny następnie kierowany do recenzji. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.  W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, ci też nie posiadają wiedzy o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają tożsamości autora recenzowanej pracy. Auror/rzy i recenzenci nie są związani relacjami osobistymi (np.: pokrewieństwo, związki prawne); nie występuje też między recenzentami a autorem/ami podległość zawodowa ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

 

DOBRE PRAKTYKI: autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek wykazania własnego wkładu w powstanie tekstu oraz wkładu ewentualnych współautorów z określeniem danych personalnych wszystkich autorów tekstu, wkładu każdego z autorów w powstanie tekstu (z zaznaczeniem autorów koncepcji i metod) oraz afiliacji autorów oraz ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst. Nieujawnienie danych, o których wyżej (tzw. ghostwirting) lub podpisywanie się autorów pod nie swoimi tekstami (tzw. guest authorship) będzie przez redakcję dokumentowane, a informacje na temat będą przekazywane instytucjom, z którymi związany jest autor/autorzy.