POLITYKA GERMANIZACYJNA TRZECIEJ RZESZY NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1939-1945
red. K. Minczykowska i J. Sziling

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW................................................... ............. 7 

WSTĘP................................. .................. . . .......................................... .... ... ....... 9 

FOTOGRAFIE........................... ................ .............................. ................................... 11 

REFERATY I KOMUNIKATY 

Włodzimierz Jastrzębski - Ogólne założenia polityki narodowościowej na ziemiach 

wcielonych do Rzeszy........ ............................................ 13 

Ryszard Kaczmarek - Niemiecka polityka narodowościowa w Okręgu Prusy 

Zachodnie i w Prowincji Górnośląskiej............................. ........................ .. 23 

Bogdan Chrzanowski- Wysiedlanie ludności polskiej z Pomorza Nadwiślańskiego 

w latach 1939-1944 ................................................................................ 41 

Andrzej Gąsiorowski - Polityka germanizacyjna na Pomorzu Gdańskim na 

podstawie akt i wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945 .................... 59 

Józef Borzyszkowski - Konsekwencje wpisu na Deutsche Volksliste ................... 83 

Marek Romaniuk- Niemiecka lista narodowa w Bydgoszczy 1941-1945 ......... 95 

Elżbieta Maria Grot - Kwestia Deutsche Volksliste w Konzentrationslager 

Stutthof .................................................................................................................. 115 

Piotr Semków- Usuwanie śladów polskości w Gdańsku po l IX 1939 roku ...... 135 

Sylwia Grochowina - Szkolnictwo niemieckie w procesie germanizacyjnym 

dzieci polskich na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 .......... ........ ...... 145 

Stanisław Błażejewski- Materiały archiwalne do badań nad polityką germanizacyjną 

III Rzeszy w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy .......... 159 

Sylwia Bykowska- "Prawda o niemieckim mundurze. Rehabilitacja i weryfikacja 

narodowościowa polskiej ludności rodzimej województwa gdańskiego 

w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku ............................................... 177 

Mirosław Golon - Konsekwencje polityki germanizacyjnej na Pomorzu 

w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej. Zarys problematyki .................. 205 

Bogdan Ziółkowski- Polityka germanizacyjna na Kujawach Wschodnich ........ 219 

Janusz Łopuszański, Hanna Matuszewicz - Polacy z Pomorza w Wehrmachcie 

na Bałkanach w latach drugiej wojny światowej .... ..................................... ..... 233 

SUMMARY ................................................................................................................ 237 

ZUSAMMENFASSUNG ........... .. ........................ ............ ....................................... ... 239 

INDEKS OSÓB ......................... .......................... .... .................................................... 241 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ............................. .................................. .. 249