ORGANIZACJE PARAMILITARNE I POKREWNE NA POMORZU W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ
red. W. Rezmer , M. Wojciechowski

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Wstęp- Waldemar Rezmer, Mieczysław Wojciechowski . . . . . . . . . . . 7 

Otwarcie Sesji- Elżbieta Zawacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Referaty 

Tadeusz Bogalecki - Udział członków polskich organizacji paramilitarnych 

i młodzieżowych w przygotowaniach do walki z Niemcami na 

Pomorzu i w Wolnym Mieście Gdańsku ..... . ... . . ... .. . ....... .. .. 15 

Mieczysław Starczewski- Współpraca członków sieci dywersji pozafrontowej 

z organizacjami paramilitarnymi i społecznymi w Wolnym 

Mieście Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Andrzej Gąsiorowski - Struktury terenowe Państwowego Urzędu WFiPW na Pomorzu w latach 1927-1939 oraz ich rola w przygotowaniu kadr konspiracji zbrojnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Andrzej Bogucki- Rola Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w przygotowaniu 

członków konspiracji zbrojnej na Pomorzu ..... . .. ... ... ... . 93 

Jaromir DurczewskiPogotowie Harcerskie Chorągwi Pomorskiej ZHP 

(geneza- założenia- realizacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Komunikaty i głosy w dyskusji 

Bogdan Chrzanowski- Przedwojenne inicjatywy Wojska Polskiego oraz 

niektórych ośrodków prawicowych dotyczące powstania konspiracji pomorskiej . . . . . . . . . . . 131 

TomasCh inciński- Militarne aspekty w działalności organizacji byłych 

wojskowych na Pomorzu w latach 1920-1939 ...... . ... ... .. . .. .... 139 

Edmund Mikołajczak-Rola Towarzystwa Gimnastycznego " Sokół"  oraz drużyn harcerskich w Inowrocławiu w przygotowaniu kadr konspiracji pomorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Czesław Wojciechowski- Wychowanie patriotyczne w katolickich  stowarzyszeniach młodzieży męskiej i żeńskiej w diecezji chełmińskiej przed wybuchem II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . 151 

Jacek Sadowski- Działalność patriotyczna w obrębie Ligi Obrony Powietrznej 

i Przeciwgazowej na Pomorzu w okresie międzywojennym . . 157 

Ireneusz PyszoraWpływ akcji FON na kształtowanie się nastrojów 

patriotycznych młodzieży województwa pomorskiego . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Stanisław HenneSzkolenia organizowane przez Ekspozyturę nr 3 Sztabu Głównego Wojska Polskiego w 1939 r. na terenie Pomorza w zakresie wywiadu, sabotażu i dywersji pozafrontowej . . . . . . 169 

Henryk Kaczmarek- Organizacje paramilitarne na Pomorzu- dot. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Leon Lendzion-Z działalności konspiracyjnej w Wolnym Mieście Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . .  173 

Źródła i materiały 

Regina Czarnecka - Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych  na Pomorzu w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie ... . ........... 177 

Roman Mikczyński-Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych 

w zasobach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

Katarzyna Komsta, Stanisław Flis- Materiały do dziejów organizacji  paramilitarnych na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 

Krzysztof Foturalski-Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych 

i pokrewnych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu . . . . . . . . . 207 

Streszczenia obcojęzyczne 

Paramilitary and Akin Organizations in Pomerelia on the Eve o f the 

Second World War(Summary) . .. ... . ........ ...... .... .. ... .. ... 215 

Die paramilitiirischen und verwandten Organisationen in Pommerellen 

am Vorabend des Zweiten Weltkrieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

Indeksy 

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

Indeks miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228