SŁUŻBA POLEK NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ cz.3
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI
WSTĘP................................................................................................................................... 9

L SŁUŻBA ŻOŁNIERZY— KOBIET ARMII KRAJOWEJ

Elżbieta Ostrowska — Służba „Kanalarek" w Powstaniu Warszawskim. 15

Stanisława Orlikowska — Kobiety w Batalionie AK im. W. Łukasińskiego ... 21
Maciej Kledzik — Kobiety–żołnierze IV Zgrupowania AK „Gurt" ........  27

Danuta Stępniewska Z działalności kobiet w Biurze Studiów Wywiadu

Przemysłowego AK ............................................................................................... 35

Kazimiera Szyc-Lewańska — Służba specjalna producentki piorunianu rtęci ........ 37

Krystyna Czyżowska-Rapacka, Barbara Otwinowska — Samodzielna kobieca drużyna sanitarno-wartownicza z 100. Kompanii Sztabowej AK.................... 41
Janina Sikorska — Służba Pomocy Żołnierzowi (P2) w Powstaniu

Warszawskim ................................................................................  51

Zofia Kowalska — „Peżetki" — Służba Pomocy Żołnierzowi w Okręgu Krakowskim         61
Aleksandra Sokołowska — Wojskowa Służba Kobiet w Inspektoracie ZWZ-AK

Bydgoszcz.............................................................................................................. 79

Maria Sobocińska — Wojskowa Służba Kobiet Inspektoratu AK Włocławek          97

Stanisław Jankowski — „Ciotki" — opiekunki cichociemnych ...........  105

Felicja Bańkowska, Krystyna Kabzińska — Kobiecy Obóz Jeniecki

Oberlangen............................................................................................................ 113

Aniela Dziewulska-Łosiowa — Kobiety–żołnierze AK w łagrach

w latach1944-1956........................................................................ 121

  1. SŁUŻBA UCZESTNICZEK INNYCH FORMACJI WALKI KONSPIRACYJNEJ

Leszek Żebrowski — Kobiety w narodowych formacjach wojskowych

1939-1948............................................................................................................ 133

Aleksandra Bielerzewska — Służba harcerek wielkopolskich 1939-1945  147

Halina Lipska-Koziołowa — O udziale kobiet w organizacji „Ojczyzna" .. 165 Łucja Lopalewska-Rozumowa — Konopniczanki na egzaminie wojennym ... 171 Helena Pasierbska-Wojtowicz — Z dziejów wojennej służby wilnianek  177 Helena Zajączkowska-Krzyżanowska — Z wojennych dziejów Warszawskiej

Szkoły Pielęgniarstwa i jej absolwentek........................................................... 183
Maria Wiśniewska — Dwutygodnik „Dziś i Jutro" — pismo Komendy

Pogotowia Harcerek .....................................................................  191
Grzegorz Górski — Kobiety w Pomorskiej Okręgowej Delegaturze Rządu

RP na Kraj ....................................................................................  195

Jerzy Kałdowski — Służba wojenna kobiet chełmińskich..................... 203

  • SŁUŻBA ŻOŁNIERZY-KOBIET LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

Hanna Maciejewska-Marcinkowska — Kobiety–żołnierze Ludowego Wojska Polskiego     211

Ewa Rakoczy — Tworzenie polskiego wojska kobiecego w ZSRR......... 219

Janina Zielińska-Radwan — Polka z Wołynia w Ludowym Wojsku Polskim

1944/1945 ............................................................................................................  231

Maria Stopień

— Służba świetliczarek podczas kampanii we Francji

w 1940 roku .................................................................................  237

Hanna Nowicka — Pomocnicza Służba Kobiet w 2. Korpusie Polskim

we Włoszech........................................................................................................ 241
Andrzej Kotecki — Polska Pomocnicza Morska Służba Kobiet w Wielkiej

Brytanii ................................................................................................................  251
Irena Jagielska-Nowakowa — Powstanie i organizacja Szkoły Młodszych

Ochotniczek........................................................................................................... 257
Zofia Gączowska-Lukjaniec — Z dziejów 317. Kompanii Transportowej .... 263

  1. SŁUŻBA WOJENNA POLEK W ŚWIETLE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

Regina Czarnecka — Archiwa wojska jako źródło wiedzy o służbie wojennej

kobiet...................................................................................................................... 271
Bożenna Tazbir-Tomaszewska — O Komisji Historii Kobiet w Walce

o Niepodległość..................................................................................................... 285

Janina Grabowska-Chałka___ Więźniarki polityczne w KL Stutthof........ 289
Elżbieta Grot — Więźniarki polityczne KL Stutthof z Pomorza (w świetle

danych archiwalnych).......................................................................................... 299
Teresa Stanek — Przebieg krakowskiej sesji naukowej poświęconej służbie

wojennej Polek .............................................................................  305

Wojciech Zawadzki — Mundury polskich formacji kobiecych............... 309

NOTY BIOGRAFICZNE AUTOREK-KOMBATANTEK ...........................  315

WYKAZ SKRÓTÓW......................................................................................................... 333

Indeks osobowy................................................................................................................ 335

Indeks miejscowości ..............................................................................  358

Memoriał Generał Marii Wittek

INFORMACJE WYDAWNICZ