POLITYKA KULTURALNA NIEMIECKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH W OKRĘGU RZESZY GDAŃSK-PRUSY ZACHODNIE, W OKRĘGU RZESZY KRAJ WARTY I W REJENCJI KATOWICKIEJ W LATACH 1939-1945
Sylwia Grochowina

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................. .............................7 

WSTĘP ........... .................................................. 9 

Rozdział I 

POLITYKA KULTURALNA NARODOWYCH SOCJALISTÓW 

W LATACH 1933-1939 

 1. Kultura w okresie Republiki Niemieckiej wlatach1919- 1933 ................ .. .................. 18 
 2. Podstawowezałożenianazistowskiej polityki kulturalnej ........................ .. ..................... 24 
 3. Organawładzyodpowiedzialne za kształtowanie i realizację polityki kulturalnej w Trzeciej Rzeszy ...................................... .................. ... 28 

3.1. Ministerstwo Oświecenia Narodowego i Propagandy Rzeszy 

(Reichsministerium flir Volksautklarung und Propaganda) .......................... ......... 29 

3.2. Ministerstwo Rzeszy do spraw Nauki, Wychowania i Oświaty 

(Reichsministerium ftir Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung) ................ 31 

3.3. Izba Kultury Rzeszy (Reichskulturkammer) ................................................................ 36 

3.4. Kierownictwo Propagandy Rzeszy NSDAP 

(Reichspropagandaleitung der NSDAP) ...................................................................... 38 

3.5. Konflikt Goebbelsa z Rosenbergiem ............................................................................... 41 

 1. Nazistowska "rewolucjakulturalna"w latach 1933- 1939 .. ................................... ......... 48 
 2. Życiekulturalne mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1919-1939 ................. 68 

Rozdział II 

KULTURA NIEMIECKA W SYSTEMIE OKUPACYJNYM 

NA ZIEMIACH POLSKICH WCIELONYCH DO TRZECIEJ RZESZY 

W LATACH 1939- 1945 

 1. Założenia niemieckiej polityki narodowościowej oraz miejsce kultury w jej realizacji ......................................................................................... 84 
 1. Eksterminacja polskiej kultury.......................................................................... 92 

2.1. Likwidacja fizyczna polskiej inteligencji ..................................... .................. ........ 92 

2.2. Niszczenie i grabież polskiego mienia kulturalnego ................................................. 98 

 1. Niemieckiewładzeokupacyjne i ich kompetencje w zakresie polityki kulturalnej ................................................................................................ 114 

3.1. Organa administracyjne i partyjne ........................... .................................... 114 

3.2. Rola okręgowych organizacji ogólnokulturalnych ..................... ... ...................... ... 120 

 1. Adresacinazistowskiej polityki kulturalnej. Ludność niemiecka 

na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy .................................................... 127 

Rozdział III 

NIEMIECKIE INSTYTUCJE KULTURALNE NA POMORZU GDAŃSKIM, 

W WIELKOPOLSCE I NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1939- 1945 

 1. Biblioteki............................................................................................. 136 
 2. Muzea................................................................................................. 143 
 3. Teatry...................... ........... ........... .. ........... ................................... 153 

3.1. Sieć teatralna .................... ................................................................ 153 

3.2. Artyści teatralni ................................................................................... 167 

3.3. Polityka repertuarowa ..................................................... 173 

3.4. Bilans pracy teatrów ........................................................ 193 

Rozdział IV 

NIEMIECKIE ŚRODOWISKAARTYSTYCZNE NA ZAANEKTOWANYCH 

PRZEZ TRZECIĄ RZESZĘ ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1939- 1945 

 1. Środowiskoplastyczne ............................................................................ ... 204 
 2. Życieliterackie ........... ............................................................................... 213 
  1. 3.Kultura muzyczna ..........................................................................  218 

3.1. Orkiestry ................................................ .......... ...................... 220 

3.2. Chóry i zespoły muzyczne .................................................. ... 224 

3.3. Życie koncertowe ........................................................................ 230 

3.4. Szkoły muzyczne ............................................................................. 236 

 1. Ważniejsze imprezy ogólnokulturalne ................................. 242 

ZAKOŃCZENIE ...... .................................................................................... 247 

ANEKS 

Przedstawiciele niemieckiego życia kulturalnego 1939- 1945 ........ ......................... 255 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 261 

STRESZCZENIE .......................................................................................................... 279 

Kulturpalitik der deutschen Besatzungsmacht im Reichsgau Danzig-Westpreussen, 

im Reichsgau Wartheland und im Regierungsbezirk Kattowitz 

in den Jahren 1939-1945 (Zusammenfassung) ........................................................... 281 

Cultural Policy ofthe Nazi occupying forces in the Reich district 

Gdansk-West Prussia, the Reich District Wartheland 

and the Reich District of Katowice in the years 1939- 1945 (summary) ........................ 283 

INDEKS OSOBOWY ......................................................................... 285 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ................................................................................... 303